aristotleii.monmouth.edu


"Listen. Next time, just rename it 'plato.'"